Miễn trừ trách nhiệm cho website Qvaleauto

1. Mục Đích và Phạm Vi:

Chính sách miễn trừ trách nhiệm này áp dụng cho mọi người truy cập và sử dụng trang web Qvaleauto. Mục đích là xác định các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc sử dụng trang web này và miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi liên quan đến việc sử dụng trang web và các dịch vụ liên quan.

2. Chấp Nhận Điều Kiện:

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web Qvaleauto, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong chính sách miễn trừ trách nhiệm này. Nếu bạn không chấp nhận hoặc không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong chính sách này, bạn không được phép sử dụng trang web của chúng tôi.

3. Thông Tin Thông Thường:

Mọi thông tin được cung cấp trên trang web Qvaleauto chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn thiện hoặc phù hợp của thông tin đó đối với mục đích cụ thể của bạn. Bất kỳ rủi ro hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web là trách nhiệm của người sử dụng.

4. Liên Kết Bên Ngoài:

Trang web Qvaleauto có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài không kiểm soát bởi chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web bên ngoài mà bạn truy cập thông qua các liên kết này.

5. Thay Đổi và Cập Nhật:

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật chính sách miễn trừ trách nhiệm này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau khi có các thay đổi có hiệu lực sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn đối với các thay đổi đó.

6. Miễn Trừ Trách Nhiệm Pháp Lý:

Trang web Qvaleauto được cung cấp “as is” và “as available” mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào, rõ ràng hoặc ngụ ý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc truy cập trang web.

7. Liên Hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về chính sách miễn trừ trách nhiệm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.

Chính sách miễn trừ trách nhiệm này có hiệu lực từ ngày (26/03/2024) và có thể được xem xét và cập nhật theo nhu cầu của chúng tôi mà không cần thông báo trước.